Klubregler

KLUBREGLER for BRÆDSTRUP BRIDGEKLUB§ 1 Spilletid
Klubbens spilleaften er mandag. Alle spilleaftener begynder kl. 19:00 medmindre andet er meddelt.


§ 2 Sæson
Sæsonen starter primo september og slutter med generalforsamling senest 1. uge i maj måned.


§ 3 Systemer
Alle systemer er tilladt, dog anbefaler bestyrelsen at ”Dansk Bridge Standard” eller ”Bridgevejen” anvendes.
Systemkort tilstræbes indført.


§ 4 Turneringsafvikling
4.1 For klubbens turneringer gælder nærværende klubregler og ”De internationale love for turneringsbridge og etikette-regler”.

4.2 Turneringsleder. Klubben har ingen turneringsleder, men bestyrelsen udpeger 1-2 ”problemknusere”.

4.3 Etik og etikette. God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt.

4.4 Uregelmæssigheder. Tilkald så vidtmuligt altid hjælp (4.2) da det giver den mest ensartede og retfærdige afgørelse for alle parter (også for dem der spiller de samme kort ved andre borde).

4.5 Tidsoverskridelser. Klubben anvender forsøgsvist ur til rundeskift. Som tommelfingerregel gives der 7 minutter pr. spil og 2 minutter til rundeskift. Når uret ringer skal man være i gang med at melde sidste spil i runden, ellers må spillet ikke spilles.


§ 5 Substitut
Et medlem, der er forhindret i at møde en spilleaften, skal selv skaffe en substitut og betale for dennes fortæring i pausen. Bestyrelsen vil om fornødent være behjælpelig med fremskaffelse af substitut.


§ 6 Justering af score ved substituering
6.1 Udeblivelse. Såfremt et par udebliver uden afbud, tilkendes i en parturnering 0 point og i en holdturnering 0 KP. Bestyrelsen kan justere straffen i tilfælde af force majeure.

6.2 Parturnering. Såfremt kun én spiller i et par er substitueret, foretages ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitueret, justeres scoren ned til middelscore.

6.3 Holdturnering. Med kun 1 substitut på holdet foretages ingen justering. Med 2 substitutter, der spiller med hver sin af holdets ordinære spillere, foretages ingen justering. I alle andre tilfælde justeres holdets score ned til middelscore.

6.4 Enkeltmandsturnering. En totalscore for en omgang, der ligger over den ordinære spillers gennemsnitsscore, justeres ned til denne.

6.5 Justering af modspillers score ved substituering. I par- og enkeltmandsturnering påvirkes de andre spilleres scorer ikke.


§ 7 Opløsning af ligestilling
Hvis to eller flere står lige i en par- eller enkeltmandsturnering, er resultaterne fra de indbyrdes kampe i turneringen afgørende for placeringen.
Hvis to hold står lige, er deres indbyrdes kamp afgørende. Hvis denne har været uafgjort, afgøres placeringen af differencen i IMP.


§ 8 Præmier, beviser o.l.
Bestyrelsen fastsætter hvilke turneringer, der skal præmieres.


§ 9 Ordensregler
9.1 Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt.

9.2 Rygning i spillelokalet er ikke tilladt.

9.3 Efter aftenens spil påhviler det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de sluttede spillet.


§ 10 Medlemsorientering
Medlemmerne vil mundtligt eller skriftligt blive orienteret om ændringer, planer, substitutter, resultater m.m..
Nye medlemmer får ved indmeldelsen udleveret en mappe med klubbens vedtægter, klubregler og publikationer i øvrigt.

( 29. oktober 2002, senest revideret 27. april 2009 )